50 let Gymnázia Karla Čapka Dobříš

Hlavní stránka >

 

Škola dnes

 

 

Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. Karel Čapek

Gymnázium Karla Čapka je státní školou s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Pro žáky končící povinnou školní docházku je určeno čtyřleté studium (79-41-K/41), pro žáky z pátých tříd studium osmileté (79-41-K/801).

Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborných pracovnách a laboratořích. Počítačové učebny mají internetové připojení a neprobíhá-li v nich výuka, jsou přístupné i v odpoledních hodinách. Studentům je k dispozici studovna s knihovnou a základní občerstvení poskytuje školní bufet .

 

  

Ve výuce jsou zastoupeny všechny všeobecně vzdělávací předměty, od 2. ročníku a kvinty dochází k diferenciaci. Podle zájmu studentů se zařazují povinně volitelné předměty, jejichž počet ve vyšších ročnících roste.

Hodinová dotace jednotlivých předmětů

 

P
R
I
M
A

S
E
K
U
N
D
A

T
E
R
C
I
E

K
V
A
R
T
A

1.
R
O
Č
N
Í
K

K
V
I
N
T
A

2.
R
O
Č
N
Í
K

S
E
X
T
A

3.
R
O
Č
N
Í
K

S
E
P
T
I
M
A

4.
R
O
Č
N
Í
K

O
K
T
Á
V
A

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

Cizí jazyk

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Cizí jazyk

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Základy společenských věd

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Matematika

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

Chemie

-

2

3

2

2

2

3

3

2

2

-

-

Biologie

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

Estetická výchova - hudební

1

1

1

1

2

2

2

2

-

-

-

-

Estetická výchova - výtvarná

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Konverzace v cizím jazyce

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Volitelný předmět 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Od 1. ročníku a kvinty si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Volitelné předměty

Literární seminář
Seminář a cvičení z biologie
Dějiny umění
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Přírodovědný seminář
Pedagogicko-psychologický seminář
Seminář z dějepisu
Ekonomika
Seminář ze zeměpisu
Sociologie
Ruský jazyk
Programování
Latina
Francouzský jazyk

Specialitou GKČ jsou tzv. malé maturity. Jedná se o písemné zkoušky ze 4 - 5 předmětů, které studenti absolvují v kvartě, sextě a 2. ročníku. V nižším gymnáziu jde o základní znalosti z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a dvou vylosovaných předmětů. Ve vyšší gymnáziu již o hlubší poznatky v českém jazyce, cizím jazyce, matematice a ve studentem zvoleném libovolném předmětu.

Pevnou součástí výuky jsou sportovní kurzy . První, který studenty potká hned při nástupu do školy je kurz seznamovací (Častoboř). 1. ročník, kvinta a sekunda absolvují některý z lyžařských výcviků buď v Krkonoších (Černá Hora, Pražská bouda) nebo v Alpách (St. Michael).

   

Ve třetím ročníku a septimě se jezdí na vodácko-cyklistický kurz na Lužnici (Majdalena) či na Vltavu (od Lenory do Boršova).

 

Účast v  mezinárodních projektech se již stala pravidlem. V současné době se realizuje:

  1. Výtvarný projekt společně se Strabrecht College Geldrop, spojený s výměnným pobytem v Nizozemí. Práce jsou různorodé a zahrnují různá témata.
  2. Projekty COMENIUS organizované Evropskou unií se zpracovávají v rámci nepovinných předmětů. V anglickém jazyce jde o projekt "The Sixties and the Nineties", kdy studenti porovnávají různé oblasti života v jednotlivých časových etapách ve svých zemích (Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko). V německém jazyce je tématem "Industrielle und kulturelle Spurensuchein in ausgewählten europäischen Regionen" v České republice, Německu a Polsku. V průběhu projektu se každý rok uskuteční 2 - 3 partnerské schůzky pro studenty a učitele.
  3. Projekt v rámci programu Škola bez drog "Průvodce na cestě z krajiny dětství do dospělosti".

Zahraniční výměnné pobyty se kromě Nizozemí realizují ještě se školami v Německu a Norsku.

Samozřejmostí jsou exkurze a zájezdy po České republice i do zahraničí.

      

   

Ve volném čase mohou studenti navštěvovat některý z  kroužků

  • basketbal
  • fotbal
  • volejbal
  • latina
  • německý jazyk (příprava na státní jazykovou zkoušku)
  • řecký jazyk

Tradicí se stala divadelní představení. Hrají divadelní soubory nižšího (Pošťácká pohádky, Tři veteráni) i vyššího gymnázia (Pygmalion, Ze života hmyzu, Noc a skála, Irské a skotské balady, Tři havrani).

   

Další možností, jak si "zahrát" je účinkování na školní akademii, která se každoročně koná poslední den před vánočními prázdninami. Každá třída připraví svůj výstup a celá kulturní akce je zakončena sportovním utkáním žáci versus kantoři.

K vyvrcholení středoškolského studia patří maturitní zkoušky, těm ovšem předcházejí akce zábavnější, jakými bezpochyby jsou maturitní ples s originálním předtančením abiturientů a poslední zvonění.

     

   

Pokud chcete jiné aktivity, můžete se stát redaktorem některého ze školních časopisů (Marsyas, Apollón), průvodcem v Památníku Karla Čapka či na zámku Dobříš, připravovat "Pohádkový les" pro mateřské školy nebo písničkové pásmo pro děti v Motolské nemocnici a seniory v domovech důchodců, stát se aktérem některé z  charitativních sbírek (Srdíčkový den, Bílá pastelka, Květinový den), případně být jedním z "adoptivních rodičů" kamaráda třeba z Indie.

Podrobnější informace se můžete dozvědět na některém Dni otevřených dveří .

Gymnázium Karla Čapka

Školní 1530

263 80 DOBŘÍŠ

IČO 61100331 IZO 000068934
tel.: 318 521 040 e-mail post@gymkc.cz , www.gymkc.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1, účet 2030211/0710

nahoru
© Gymnázium Karla Čapka Dobříš, 2003.