50 let Gymnázia Karla Čapka Dobříš

Hlavní stránka >

 

Proměny půlstoletí

1958 - 1963 - 1968 - 1972 - 1978 - 1983 -1989 - 1993 - 1998

 

Čas je největší síla života. Karel Čapek

1953/1954

1. 9.  Zahájeno vyučování na nově zřízené Jedenáctileté střední škole v Dobříši. Ředitelka Helena Brichtová. Počet žáků deváté třídy byl 27.
Učitelé:
Miroslav Olič - dějepis, zeměpis,
Josef Krása - matematika
Josef Kalač - český jazyk
František Jechort - fyzika
Josef Chlumecký - chemie
Bohuslav Hasman - tělesná výchova
Svatopluk Bambas - branná výchova
Natalie Volkarová - ruský jazyk (DA)

9.-14. 9. Byly konány přednášky členů SNB o dopravní kázni.

21. 1. Zimní branné cvičení.
Byly zahájeny ranní rozcvičky. Trvaly 10 minut a jejich vedením byli pověřeni Svatopluk Bambas a Václav Lang.

31. 3. Školu navštívil okresní a krajský inspektor Studnička.

27. 5. Letní branné cvičení. (K1)

1954/1955

září Ředitelem školy se stal Miloš Srbek. (DA)
Založena večerní škola pro pracující, do níž se přihlásilo 19 posluchačů
ve škole zavedeny konzultace z jazyka českého, ruského a matematiky.
Žákyně 9. a 10. třídy nacvičují na 1. celostátní spartakiádu.

říjen Brigády při vybírání brambor a řepy.
Školu navštívil krajský inspektor Jech, byl přítomen výuce tělesné výchovy v některých třídách, s výsledky byl spokojen.

listopad Ve smyslu výnosu ministerstva školství byla založena školní tělovýchovná jednota.

prosinec Zavedeny třídnické hodiny, jejich úkolem bude vytvářet dobrý a spolehlivý kolektiv třídy.

leden Třídní schůzky.

16. 2. a 5. 5. Branné cvičení.

12. 6. Ukončen školní rok (spartakiáda). (K1)

O prázdninách se 14 chlapců a 21 děvčat s J. Kolmanem zúčastnilo senné brigády na Šumavě.

1955/1956

29. 8. Porada členů učitelského sboru. Ředitel školy připomněl všem vyučujícím, že jejich práce musí být tak kvalitní, aby se žáci nemuseli obracet o pomoc a utvrzení svých vědomostí mimo školu. Není dobrou propagandou práce školy, musí-li rodiče platit žákům hodiny u soukromých učitelů. V žádném případě není možno, aby tyto placené kondice přijímali učitelé naší školy. (K1)

leden Výcvikový lyžařský zájezd v Krkonoších.14. 4.
1. reprezentační ples abiturientů. (K1)

2.-3. 5. Písemné maturitní zkoušky; v českém jazyce bylo konstatováno, že mnoho prací trpělo nedostatečnou hloubkou úvahy, popisná stránka ve většině prací převládala nad úvahou; v ruském jazyce se nejvíce projevila bohatá slovní zásoba žáků a pohotovost při užití. (K1)

21.-24. 5. V Dobříši poprvé konány na zdejší jedenáctiletce maturitní zkoušky. Maturovalo 26 studentů.
Předseda komise - krajský školní inspektor Ladislav Veselý
zkoušející - český jazyk Miloš Čech
ruský jazyk Natalie Volkarová
matematika Jakub Hřebačka
dějepis Miroslav Olič (K1)

1956/1957

1. 9. Přijímací zkoušky do 9. třídy večerní školy. Zkoušky konalo 8 přihlášených.

24. 10. Návštěva Strojírenské výstavy v Brně.

5. ledna 2. maturitní ples.

květen Písemné maturitní zkoušky se konaly 6. a 7. května, ústní 10.-15. května. Úroveň byla dobrá, v českém jazyce s projevil nápadný rozdíl mezi písemným projevem a znalostmi ústními.
Maturovalo 13 hochů, 17 dívek a 10 absolventů školy pro pracující.
(K1)

1957/1958

listopad Žákovská akademie na počest 40. výročí VŘSR.

prosinec Beseda o soudnictví. V půdním prostoru školy došlo k požáru.

leden Maturitní ples.
Lyžařský výcvik na Petrovce v Krkonoších.
Maturitní zkoušky byly slavnostně zahájeny pionýrským souborem. Písemné i ústní zkoušky probíhaly klidně a podle plánu. Celkový výsledek byl uspokojivý. (K1)

červen V budově jedenáctiletky byla otevřena "Celookresní výstava výtvarných prací žactva" - výkresy a ruční práce.(DA)

1958/1959

září Byla zavedena 9. třída základního vzdělávání.

7. 5. Cvičný poplach CO.

květen Maturitní zkoušky se konaly za předsednictví oši L. Veselého, zástupce ONV s. Vršeckého, za MNV s. Třešňáka, za ČSM s. Gajduška a Vitáska, za OV KSČ s. Součka a s. Smolové. Zkoušky proběhly úspěšně.

7. 6. 2. okresní spartakiáda.

1959/1960

září Výstava v Brně.

12. 12. Sešla se komise pro doporučování žáků na vysoké školy, aby prověřila jednotlivé žáky hlásící se ke studiu. Rodiče nedoporučených žáků byli informováni dopisem a pozváni do školy, kde jim byly sděleny důvody nedoporučení.

27.-31. 12. Byl podniknut turistický zájezd s vybranými žáky na trase Votice - Sedlec.

1.-9. 3. Výcvikový zájezd na hory pro žáky X. třídy. (K1)

1960/1961

září Změna názvu školy na střední dvanáctiletou.
Zaveden předmět Základy výroby.

1.-12. 9. Chmelová brigáda.

říjen Epidemie žloutenky, která vrcholí v březnu nařízením karantény a odvoláním všech zájezdů a komplexních exkurzí.

květen Družstvo dorostenců se umístilo na 2. místě v krajském přeboru v košíkové.

24. 6. Slavnostní předání putovní vlajky náčelníka krajské vojenské správy Praha za 1. místo ve Středočeském kraji za vynikající výsledky ve vyučování civilní obrany. (K1)

 

1961/1962

září Změna názvu školy na Střední všeobecně vzdělávací.
Byla zrušena čtvrtletní klasifikace.
Bramborové brigády, vydělané peníze byly předány rodičovskému sdružení na nákup pomůcek pro školu.

26. 9. Vzorové cvičení CO za přítomnosti 60 pozorovatelů - pracovníků školství ze Středočeského kraje a zástupců armády.

listopad Nová epidemie žloutenky.

V souvislosti s prodloužením doby povinné školní docházky se v tomto roce nekonaly maturitní zkoušky.

červen Rozhodnuto o stavbě nové školy, potřeba dána rostoucím počtem žáků
(nová výstavba UD Příbram), kapacita školy nedostačuje - některé třídy se učí mimo budovu.

1962/1963

září Započato s přípravnými pracemi na staveništi nového školního areálu ve Školní ulici. Projektovou dokumentaci vypracoval krajský projekční ústav v Praze pod vedením J. Náhlíka. (DA)

leden Ředitelem školy se stává Stanislav Peták.

zima Z důvodu kruté zimy a nedostatku uhlí byly prodlouženy pololetní prázdniny do 14. února. Žáci vždy v pondělí přicházejí do školy pro úkoly na celý týden.

červen Zahájena vlastní výstavba nových školních pavilonů. Stavební práce provádějí Stavební závody Jáchymovských dolů. (DA)

1963/1964

září Zaveden nový klasifikační řád, který zpřísnil kritéria na známky výbornou a chvalitebnou.

říjen Podniknuty exkurze do RZ v Třebíči a Spolany v Neratovicích.

listopad Studenti hrají divadelní hru "Filosofská historie".1. 2. Na poradě zkonstatováno, že nejhorší průměrný prospěch se objevuje v předmětu český jazyk.

1964/1965

září Škola se připravuje na rozdělení na dvě části - část přejde na novou školu, která se dostavuje. (DA)
Na SVVŠ pracují kroužky Mičurinský, včelařský, pěvecký, divadelní a radio. Dva kroužky turistické vedou M. Olič, V. Lang.
Oddělují se předmětové komise SVVŠ a ustavují samostatně komisi přírodovědnou a společensko vědní.

říjen V rámci předmětu Základy výroby absolvují žáci povinné praxe:
strojírenská MORAVIA, závod Dobříš
zemědělská ČSSS Dobříš
kožedělná RZ Dobříš
lesnická LZ Dobříš

únor Krajský školní inspektor s. Justýn provedl hloubkový průzkum práce učitelů SVVŠ. Bylo doporučeno používat více moderních vyučovacích pomůcek a nových vyučovacích metod.30. 5. Obvodní spartakiáda, které se účastnilo 300 cvičenců. Třídy školy sloužily jako šatny.

1965/1966

srpen Chmelová brigáda

29. 8. Slavnostní otevření nové školy - budov ZŠ a SVVŠ. Škola má 7 pavilónů s 24 třídami, 3 učebny polytechnické výchovy, 2 laboratoře, místnosti pro družinu a klub, kuchyni, jídelnu a kanceláře. (DA)

1. 1. Administrativně oddělena SVVŠ (3 třídy) od ZŠ, ředitelem školy je jmenován Miroslav Olič.
Pedagogický sbor: M. Čech, J. Rysová, J. Hřebačka, A. Vondráček, M. Šachová, J. Žák, D. Žáková, M. Kaiserová

červenec Provádí se oplocení budovy školy a různé nátěry za pomoci žáků SVVŠ

1968/1969

25. 10. Na západní straně školy bylo vysazeno18 lipových stromů na oslavu 50 let vzniku republiky. Stromy sázela školní mládež za aktivní účasti svých učitelů. (DA)

červen SVVŠ navštěvovalo 134 studentů, z toho 77 dívek. Vyznamenání obdrželo 12 žáků, neprospělo 7 a 3 nebyli klasifikováni. Dvěma studentům byl udělen druhý stupeň z chování, třem studentům třetí - hlavní příčinou byla neomluvená absence. (DA)

1969/1970

září SVVŠ se transformuje na gymnázium. V každém ročníku jsou dvě třídy. Pro školu bude z prostředků KNV postaven nový pavilon. Do 1. ročníku bylo přijato 68 žáků z města a širokého okolí. (DA)

1970/1971

září Svaz socialistické mládeže ustanovil ze zájemců o sport basketbalový kroužek pod vedením A. Vondráčka. (DA)
Navázána družba s podnikovou učňovskou školou Eberswalde v NDR.

7. 4. a 28. 4. MěLK pořádá cestopisné přednášky ředitele gymnázia Miroslava Oliče

květen Maturovalo 37 studentů (17 + 20), komisi předsedala Marie Černichová z Gymnázia Hořovice. (DA)

1971/1972

Žáci 2. ZŠ a gymnázia nastudovali v Kulturním středisku uvedli pohádku "Princezna Pampeliška".
(K2)

Gymnázium navštěvuje 175 žáků (57 + 118). 19 studovalo s vyznamenáním, 11 žáků neprospělo, 1 žák byl vyloučen a 7 obdrželo druhý
stupeň z chování. Zájem o vysokou školu projevilo 70 % žáků posledních ročníků.

Žáci si úspěšně zorganizovali maturitní ples.
Spolupráce se sdružením rodičů a přátel školy je velmi dobrá.
Vzorný byl postoj studentů k besedě se sovětskou delegací.
Úspěšně probíhá spolupráce vedení školy se stranickou a odborovou organizací.
Pomoc zemědělským závodům byla hodnocena velmi kladně. (DA)

1972/1973

září Na gymnáziu studuje 227 studentů, 4 ročníky mají po dvou třídách (DA)
Zástupcem ředitele byl jmenován Jaromír Žák.
Byla navázána družba s Gymnáziem v Čadci, zástupci obou škol se domluvili na formách spolupráce a způsobu nového výchovného úsilí obou škol. (VZ)

30. 10. MěKS v Dobříši uspořádalo přednášku Aleše Vondráčka "Na úsvitu
socialismu"

14. 11. MěKS pořádá přednášku Jaromíra Žáka nazvanou "Do země přátel"
(K2)

1974/1975

červen Od otevření střední školy v Dobříši ji absolvovalo již 635 studentů. V letošním roce studovalo 220 studentů v 8 třídách a 59 z nich maturovalo. (DA)

11. 6. V MěKS otevřena výstava prací žáků gymnázia.

1975/1976

Chvályhodnou činnost v době letních prázdnin nastoupili studenti dobříšského gymnázia. 150 studentů v různých závodech a podnicích, ale i v dopravě, obchodech a pionýrských táborech odpracovalo 29 000 brigádnických hodin. (DA)

Studenti pravidelně jezdí na sobotní brigády v modřanské "Orionce".

říjen Hudební formace gymnázia doplňuje svými vystoupeními akce pořádané dobříšskými organizacemi.

1976/1977

listopad Více než 100 středoškoláků z příbramského okresu změřilo svůj um v Malé společenské maturitě, která se konala v dobříšském zámku. Absolutní vítězství a postup do krajského kola si vybojovalo družstvo dobříšského gymnázia.

28. 5. a 4. 6. Sbor pro občanské záležitosti uspořádal pro maturanty dobříšského gymnázia v obřadní síni Městského národního výboru slavnostní předávání maturitních vysvědčení. (DA)

1977/1978

září, říjen Studenti gymnázia vybrali za 14 dní přes 4 000 q brambor a pomohli tak nejen našemu zemědělství, ale celému národnímu hospodářství. (DA)

listopad Díky pochopení ředitele Státního statku v Dobříši bylo umožněno 40 dojíždějícím studentům gymnázia stravovat se v jídelně statku. Toto opatření bylo nutné, protože kapacita školní jídelny již dávno nestačí potřebě, a tak by část studentů zůstávala bez oběda.

1978/1979

30. 6. Na gymnáziu učilo 14 profesorů (jen 5 z Dobříše), studovalo zde 200 studentů. (DA)

1979/1980

Zahájena výstavba nového školního pavilonu se šatnami ve školním areálu II. ZDŠ.

28. 3. Oslava dne učitelů v obřadní síni MěNV.

1. 5. Oslavy 1. máje.30. 5. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (K2)

1980/1981

Pokračují práce na akci Z - výstavbě školy. Stavební firmy se střídají s dobrovolníky, zástupci dobříšských firem, profesory, žáky a jejich rodiči, kteří všichni pomohli gymnázium vybudovat.

1982/1983

1. 9. Slavnostní otevření nového pavilónu gymnázia.

Do výuky jsou opět zařazeny "odborné" předměty - ZVOP (základy výroby a odborné přípravy):
Technika administrativy
Technické kreslení
Ekonomika
Programování
Strojírenství
Zemědělství

1983/1984

září 90 žáků sebralo v rámci bramborové brigády 495 tun brambor, odměna na žáka byla Kč 800,--.

Na škole byla provedena inspekce Středočeského KNV, odbor školství, s. Petříková - fungování vnitřní kontroly.

1984/1985

1. 9. Ředitelem školy je jmenován Jaromír Žák

září 90 žáků sebralo v rámci bramborové brigády 495 tun brambor, odměna na žáka byla Kč 800,--

1985/1986

5.-12. 1. V Harcově u Liberce proběhl lyžařský výcvikový kurz pro 28 žáků 1.B , ubytování i stravování v chatě čokoládoven Orion-Praha. Výcvik byl organizován ve dvou družstvech, mezi žáky nebyl ani jeden výrazně lepší lyžař. Obě družstva se skládala z jedinců výkonnostně stejných, mírně pokročilí lyžaři naštěstí bez špatných návyků. Studenti absolvovali výcvikovou řadu kročné techniky a díky objektivním podmínkám i nadšení žáků se podařilo u naprosté většiny dosáhnout výrazného pokroku. (z hlášení inspekci)

1986/1987

Gymnázium má 261 studentů, 11 profesorů. (DA)

květen Pod vedením prof. Blanky Zelinkové se 57 studentů zúčastnilo soutěže "Poznej a chraň památky Prahy".

1989/1990

březen Na podkladě nových legislativních předpisů bude od příštího školního roku zahájeno na gymnáziu víceleté studium.

červen Přijímací zkoušky do primy víceletého studia. (VZ)

1990/1991

1. 9. Ředitelem školy se stává Aleš Vondráček.
Poprvé zasedají do lavic žáci z 5. tříd - prima víceletého studia

duben Navázána spolupráce se střední školou v Lille, výměnných pobytů se budou účastnit žáci studující francouzský jazyk.

1991/1992

září Členem pedagogického sboru se stává Andrea Conell, anglická lektorka.

říjen Studenti z Le lycée privé de Saint Pierre et Saint Paul Lille navštívili Českou republiku.

březen Návštěva Lille

 

červen Studenti 3. B pořádají pro mateřské školy z Dobříše a okolí "Pohádkový les" v anglickém parku.

1992/1993

září Nový anglický lektor - Lawrence Kuglin.

říjen První výměnný pobyt našich a holandských studentů ze Strabrecht College Geldrop.

listopad Školu navštívila delegace z Japonska, která se zajímala o školský systém v ČR.

1. 12. Ve škole otevřena studovna pro žáky.

duben Malé maturity. (VZ)

1993/1994

září Do pedagogického sboru přichází lektorka ze Skotska - Gail Lowson.

říjen škola se začleňuje do mezinárodního projektu společně se Stedelijk Lyceum Antverpy (Belgie) a Horsens Amstgymnasium (Dánsko). Studenti zpracovávají různá historická témata.

leden Vychází studentský časopis Marsyas.

březen Studenti 2. ročníku v Antverpách (v květnu Antverpy u nás).červen Rozhodnuto o rozšíření výukových prostor školy (nástavba na šatnách).

1994/1995

říjen Návštěva z Horsens.

21. 11. Den otevřených dveří na GD.

listopad Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy propůjčuje škole čestný název "Gymnázium Karla Čapka".

1995/1996

13. 12. Chřipková epidemie, vyhlášeny mimořádné prázdniny.

leden Pokračují stavební práce na přístavbě školy.

1996/1997

říjen Gymnázium Karla Čapka vyhlašuje ve spolupráci se Společností bratří Čapků a Památníku Karla Čapka 1. ročník literární soutěže o nejlepší fejeton.

květen Maturity historicky první primy na GKČ. (VZ)

1997/1998

září Školní rok byl zahájen vernisáží studentských prací ve školní aule. Jednalo se jak o práce výtvarné, tak práce seminární a ročníkové z různých předmětů.

V rámci spolupráce se zahraničními školami se studenti zapojují do projektu Evropské unie Socrates.

Aleš Vondráček odchází na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

21. - 25. 5. Konference učitelů z 9 zemí (Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko) v rámci projektu Socrates.

květen Setkání redaktorů školního časopisu Marsyas s ministrem školství Sokolem. (VZ)

1998/1999

září Po zrušení ISŠ Dobříš dokončují žákyně maturitního ročníku studium na ISŠ Příbram, ale v prostorách gymnázia. Učitelé GKČ zde učí všeobecné předměty.říjen V Památníku Karla Čapka předvedeno nastudování části hry Ze života hmyzu.

listopad Ředitelkou školy je jmenována Zdeňka Cimická.

prosinec GKČ získalo bezúplatným převodem bývalý internát ISŠ v Dubinských Kaštánkách. Bohužel je objekt ve velmi špatném stavu a jeho provozování finančně nákladné.duben Proběhlo testování žáků posledních ročníků středních škol "Sonda maturant". Výsledky byly pro Gymnázium Karla Čapka Dobříš velmi příznivé.

červen Studenti GKČ převzali na Zámečku v Příbrami ocenění za vyhlášení humanitární sbírky SOS Kosovo.

Po téměř sedmi letech odchází domů do Skotska Gail Lowson.

Olympijský den s Gymnáziem Radotín.

1999/2000

6. 10. V památníku Karla Čapka hrají studenti za režijního vedení Jany Prausové a Ivy Čeledové upravenou část divadelní hry G.B.Shawa "Pygmalion". Za zmínku určitě stojí velmi zdařilé kulisy o jejichž tvorbu se zasloužila Marie Universalová.

prosinec Žáci sekundy nacvičili Pošťáckou pohádku Karla Čapka a předvedli 1. -3. třídám ZŠ.

prima hraje pohádku vlastní tvorby dětem v mateřských školkách.
Mikulášský Den otevřených dveří.

22 2. - 24. 2. Návštěva Els Conix, belgické profesorky estetiky a historie, koordinátorky projektu Socrates.

červen Výměnný pobyt s norskou školou Videreagende skole Lena.

2000/2001

září Studenti 3. ročníku pod vedením Anny Vančátové tvořili svá výtvarná díla v plenéru, v italské Ravenně. Ve škole připravili výstavu svých prací. Vernisáž s občerstvením, hudbou a mluveným slovem pro rodiče a přátele školy se stala příjemným setkáním na půdě školy.

Celý školní rok lze nazvat "divadelní". Opět se zapojili studenti vyššího i nižšího gymnázia a předvedli představení "Noc a skála", "Tři veteráni" a nejmladší hráli pro mateřské školky vlastní loutkové pohádky.

květen Konference projektu Comenius v italské Imole, účastní se 1 učitelka a 3 studentky.
(VZ)

2001/2002

září Nastupuje nová vyučující ANJ a FRJ, kanadská lektorka Peggy Sue Ewanyshyn.

říjen Novým zřizovatelem Gymnázia Karla Čapka je Středočeský kraj.

listopad Vychází časopis studentů nižšího gymnázia - Apollón.

leden Den s programem "Ochrana člověka za mimořádných situací".

únor V hodinách výtvarné výchovy vyrábějí studenti loutky, se kterými se účastní výstavy v pražském Muzeu hraček.

březen Partnerská schůzka anglického projektu Comenius.
V Kulturním středisku Dobříš hrají, tančí a zpívají studenti ve Skotských a irských baladách.

duben Společně s kolegy z Geldropu vystavují studenti kvinty v půdních prostorách bývalé synagogy své práce na téma "Holocaust".
Studenti sexty se zapojili do soutěže pro středoškoláky o Evropské unii, kterou vyhlásilo zastupitelství Burgunska. Jako vítězové vyhráli zájezd pro celou třídu do Bruselu.


červen 4 studenti maturitního ročníku úspěšně složilo státní zkoušky z německého jazyka, na které je připravovala PhDr. Danuše Kynčlová.
Konference projektu Comenius ve Weilburgu. (VZ)

2002/2003

září Studenti 3. ročníku pomáhají pražské ZOO s odstraňováním následků povodní.
Zahajují se další víkendové peer programy v rámci projektu Škola bez drog.
Konference projektu Comenius na GKČ.


říjen Starší studenti pod vedením Jany Prausové uvedli hru Tři havrani, se kterou obsadili druhé místo v soutěži školních divadelních souborů.

prosinec Program dobříšského gymnázia pro dětskou nemocnici v Motole.

březen "Návštěva" České školní inspekce.

duben Partnerská schůzka studentů a učitelů v rámci anglického projektu v Mechelen (Belgie).

květen Partnerská schůzka studentů a učitelů německého projektu v Tczewu (Polsko). (VZ)


Zdroje
DA - Dobříšský archív
K1 - Kronika Základní školy na Komenského náměstí
K2 - Materiály Základní školy ve Školní ulici
VZ - Výroční zprávy GKČ

nahoru
© Gymnázium Karla Čapka Dobříš, 2003.